Čo je povinné zmluvné poistenie? Musím ho vôbec mať?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (skrátene povinné zmluvné poistenie, či PZP) kryje riziko škôd, ktoré sú spôsobené prevádzkou akéhokoľvek vozidla, motocykla, prívesu, návesu,..
V prípade škody, poisťovňa poškodenému za Vás nahradí:
• škody na zdraví a náklady pri usmrtení
• škody vzniknuté na majetku poškodeného
• ušlý zisk
• účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov, ak si poisťovňa nesplnila zákonom stanovené povinnosti alebo neoprávnene odmietla poskytnúť poistné plnenie, či neoprávnene krátila poistné plnenie.
• v preukázateľných prípadoch uhradí náklady spojené so zapožičaním náhradného vozidla po dobu nevyhnutnú na opravu poškodeného vozidla
POZOR toto poistenie sa nevzťahuje na škodu vzniknutú na Vašom vozidle Vaším zavinením. Pre krytie týchto škôd existuje havarijné poistenie.
Povinné zmluvné poistenie kryje škody vzniknuté nie len na území Slovenskej republiky, ale i vo všetkých štátoch uvedených na zelenej karte.
Dôležité!!! Biela a zelená karta slúži na preukázanie existencie povinného zmluvného poistenia, nie šek!
Zákonom stanovené limity pre plnenie poisťovní:
• 5 000 000 € pre škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení
• 1 000 000 € pre ostatné majetkové škody vymenované vyššie
Poisťovne však môžu vedené limity plnenia zvýšiť. Tým sa od seba odlišujú a niektoré navyše ponúkajú rôzne benefity, ako úrazové poistenie sedadiel, poistenie živelných škôd, poistenie stretu so zverou, poistenie pneumatík a rôzne iné.
Musím sa poistiť?
Povinnosť uzavrieť toto poistenie stanovuje zákon č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ak túto povinnosť majiteľ alebo držiteľ vozidla nesplní, hrozí mu pokuta od 16,60 € do 3 319,39 €. Ten, kto neuzavrie poistku a spôsobí vozidlom druhému škodu na zdraví alebo na majetku, musí navyše uhradiť celkovú škodu z vlastných prostriedkov. Toto platí aj v prípade, že je u vodiča zistené požitie alkoholických nápojov alebo omamných látok.

Keď teda vezmeme do úvahy, že priemerné poistnpozicka-na-autoé v povinnom zmluvnom poistení sa pohybuje na hranici cca.100 Eur/ročne, a škoda, ktorú môžte spôsobiť od 200 Eur vyššie, je určite rozumnejšie, prenechať riziko zaplatenia prípadnej škody poisťovni.