Novinky v poisťovníctve od 1. 4. 2015

1233149676zmenaOd 1. 4. 2015 nastanú zmeny týkajúce sa povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP).
Prvá zmena sa týka uplatňovania systému bonus/malus. Poisťovne budú pri určovaní cien zákonného poistenia vozidiel zohľadňovať predchádzajúci škodový priebeh klienta. Na základe čestného prehlásenia podpísaného klientom uplatnia v zmluve buď zľavu (bonus)- za počet škôd 0 alebo navýšenie(malus) u klientov, ktorý s vozidlom spôsobili jednu a viac škôd.
Ďalšia zmena nastáva v zákone, ktorý doteraz určoval poistníkovi, ktorému bola zmluva zrušená pre neplatenie poistného, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúci čas poistného obdobia s rovnakým poisťovateľom. To znamená, napr. v poistnom období od 1.1.2015 do 31.12.2015 vám bola zrušená zmluva pre neplatenie ku dňu 1.2.2015. Po starom ste boli povinní na obdobie 1.2.2015 – 31.12.2015 uzatvoriť zmluvu v rovnakej poisťovni. Novela zákona túto povinnosť ruší. Zamedzí sa tým v praxi bežným prípadom, kedy sa až pri poistnej udalosti zistilo, že je poistná zmluva kvôli zmene poisťovateľa po neplatení v prvom roku vlastne neplatná.
Zákon bude síce účinný až od 1. januára 2016, avšak okrem vyššie uvedených ustanovení, ktoré nadobúdajú platnosť od 1.4.2015.